VŽDY O PROTEIN NAPŘED
Různé Zastoupení dodavatele v České republice

Zastoupení dodavatele v České republice

Informace a poučení pro zákazníky (dále jako „spotřebitel“ či „kupující“)
dle ustanovení hlavy páté z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanský zákoník a dle z.č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů

Obchodní firma nebo jména
a příjmení a dodavatele:
PROFIDIET s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vl. č. 38705/B, v mene ktorej koná: PharmDr. Monika Kyselicová, konateľka 
Identifikační číslo dodavatele (IČO) 35 969 628
Sídlo dodavatele Znievska 16, 851 06 Bratislava , Slovenská republika
Kontaktní údaje na zastoupení dodavatele v ČR:  
Doručovací adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXX
Dodavatel zapsán v obch. rejstříku u XXXXXXXXXXX soudu V XXXXXXXXXX, pod sp. zn. XXXXXXXXXXXXXXX

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.
 • Dodavatel má v takovém případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 • Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit zboží v neporušeném stavu, v originálním nepoškozeném obalu.
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit dodavateli veškerou škodu tím způsobenou. Dodavatel je v takovém případě oprávněn započíst pohledávku na náhradu škody za pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Informace o záruční době a reklamační podmínky

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem.
 • Záruční doba trvá 24 měsíců.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má spotřebitel právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci u dodavatele.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

 • Dodavatel shromažďuje se souhlasem kupujících jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, a to za výhradně v souvislosti s provozem internetového obchodu a za účelem zkvalitnění služeb zákazníkům.
 • Kupující odesláním objednávky projevuje svůj souhlas, že mu může dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 • Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě vyjma smluvnímu přepravci pro zajištění doručení zboží či společnostem zajišťující marketing pro dodavatele.
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat.